Ο Δήμος Ευρώτα προσλαμβάνει εξειδικευμένο δικηγόρο προσφεύγοντας στο ΣτΕ για τα σκουπίδια.

0
528

Στην σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε ομόφωνα η πρόσληψη εξειδικευμένου δικηγόρου προκειμένου ως Πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου Ευρώτα να συντάξει και καταθέσει Αίτηση Ακυρώσεως και Αίτηση Αναστολής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με φορέα την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο εξειδικευμένος δικηγόρος εκτός των άλλων θα παραστεί στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 23/10/2019 που θα συζητηθούν πέντε αιτήσεις ακυρώσεως. Η εισήγηση της Ο.Ε: Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ευρώτα ως έχουσα την αρμοδιότητα για την λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκων μέσων και εν γένει πάσης φύσεως Προσφυγών ενώπιον των Δικαστηρίων, για ζητήματα που άπτονται των συμφερόντων του Δήμου αποφασίσει τον ορισμό του Δικηγόρου Αθηνών προκειμένου ως Πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου Ευρώτα να συντάξει και καταθέσει Αίτηση Ακυρώσεως και Αίτηση Αναστολής (και Προσθέτους Λόγους αν χρειασθεί ), καθώς και σχετικά Υπομνήματα, ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ, κατά της αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/66765/4261/19.07.2019 Αποφάσεως του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης {ΔΙΠΑ}, Τμήματος Β’ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας {ΥΠΕΝ} με θέμα «Τροποποίηση της με Α.Π. οικ. 173714/9.7.2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με φορέα την Περιφέρεια Πελοποννήσου και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση αυτών, όποτε αυτές ορισθούν ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολής δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε δικαστική σύνθεση, να συντάσσει Υπομνήματα και εν γένει να ενεργεί κάθε διαδικαστική ή ουσιαστική ενέργεια κριθεί αναγκαία και να υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο, έστω και αν ρητά δε αναφέρεται στην παρούσα, με σκοπό την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Ευρώτα, στον οποίον ευρίσκεται η 3 η Υποενότητα του άνω ενιαίου Έργου στη Σκάλα Λακωνίας { και για τον οποίον ο κίνδυνος εξαιρετικά δυσμενούς περιβαλλοντικής επιβάρυνσης για την περιοχή, είναι πλέον ευκρινής και ομολογημένος με την άνω Τροποποίηση της αρχικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κατά της οποίας συζητούνται πέντε Αιτήσεις Ακυρώσεως στο ΣτΕ στις 23/10/2019} και τις επ’ αυτής Γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων φορέων και ειδικότερα της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατόπιν και σχετικής Εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, η οποία γνωμοδότησε αρνητικά για την υλοποίηση του Έργου σχετικά με την Τροποποίηση της ΜΠΕ.

Η ανάθεση της συγκεκριμένης υπόθεσης στο δικηγόρo πραγματοποιείται, βάσει του άρθρου 103 παρ. 2 περ. 1 εδ. 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (κατ’ εξαίρεση ανάθεση) λόγω της μεγάλης εμπειρίας και εξειδίκευσης που διαθέτει τόσο σε θέματα της διοικητικής δικαιοσύνης και ιδιαίτερα της ακυρωτικής διαδικασίας στο Συμβούλιο Επικρατείας, όσον και σε θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Τα θέματα που συνδέονται με τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων απαιτούν εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και εμπειρία, την οποίαν διαθέτει ο προαναφερόμενος Δικηγόρος λόγω της εξειδίκευσής του στο διοικητικό δίκαιο, όσο και στα αντικείμενα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, διαθέτει δε αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία μέσα από το χειρισμό ομοειδών υποθέσεων , ιδιαίτερα στο πεδίο του συγκεκριμένου Έργου της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενεργήσας και για άλλους Δήμους αυτής (όπως Τριπόλεως, Κορίνθου, Οιχαλίας κ.λ.π.) στο ΣτΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο και Διοικητικά Δικαστήρια.