Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Ελαφονησου

0
126

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ προϋπολογισμού 74.000,00 με τον ΦΠΑ (24%) ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου και 117 του Ν. 4412/2016,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ