Συνεταιρισμος Κροκεων : Προσληψη ενος υπαλληλου γραφειου

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

 Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κροκεών  προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου γραφείου με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της μονάδας

Ι.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

A. Να είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Ανωτάτης (ΑΕΙ) ή Ανωτέρας (ΤΕΙ).

B. Ικανότητα χειρισμού Η/Υ.

Γ. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον.

Δ. Προϋπηρεσία απαραίτητη.

Ε. Να είναι κάτοικος Κροκεών Δ.Ευρώτα ή της ευρύτερης περιφερείας του Νομού Λακωνίας.

ΣΤ. Λοιπές γνώσεις. (Οργάνωση Γραφείου, Λογιστικά κλπ)

Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψιν α)η εμπειρία – προϋπηρεσία β) ο βαθμός πτυχίου  γ)η εντοπιότητα και δ)λοιπές γνώσεις.

ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα ανάλογα δικαιολογητικά στα γραφεία του Συνεταιρισμού  από τις 22 εως 26 Μαϊου και ώρες 8:30π.μ. έως 13:30μ.μ.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού.

Κροκεές,  19-05-2017

Το Δ.Σ